umysly-ofm stiahnuť

Oznamy

Minulú nedeľu vrámci Jarnej zbierky na Charitu sa vyzbieralo 1 548,73 Eur. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, starých a chorých po domoch pôjdeme spovedať podľa dohovoru. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať aj od 9:00 do 11:00.

V pôstnom období sa budeme modliť krížovú cestu v piatky o 17:45 a nedele o 14:00. V pôstnom období pri spoločnej modlitbe krížovej cesty je možné získať úplne odpustky (za obvyklých podmienok – sv. prijímanie, sv. spoveď ak je potrebná a modlitba na úmysel sv. otca – Otčenáš, Zdravas, sláva Otcu).

Prosíme vás o príspevok 2% z dane na naše občianske združenie Františkanika, ktoré slúži na opravy našich kláštorov a kostolov, alebo na občianske združenie Gifra, pre pastoračnú prácu pre deti a mládež. Tlačiva s údajmi nájdete na www.frantiskani.sk alebo v sakristii.

Po väčšom zvažovaní a hľadaní riešení sme sa rozhodli pristúpiť ku kompletnej výmene ozvučenia kostola. Nechali sme si poradiť ostatnými komunitami bratov na Slovensku. Keďže ide o väčšiu investíciu chceme vás poprosiť o finančnú pomoc. Vzadu pri mreži sme na tento účel vyhradili pokladničku.

Chceme Vás tiež informovať, že od 1. apríla 2024 sa zjednotí čas večerných sv. omší v našom kostole na 18:00.

V krátkosti z farských oznamov:

  • – Sviatosť birmovania bude v sobotu 1. júna o 10:30 vo farskom kostole;

Prajeme vám požehnaný týždeň.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola