P. Pavlín Banaj OFM (1721-1792) – Slovenský skladateľ a kazateľ

P. Pavlín Banaj OFM (1721-1792) – Slovenský skladateľ a kazateľ

P. Pavlín Banaj OFM (1721-1792) – Slovenský skladateľ a kazateľ

28. 5. 2018 19: 30 HLOHOVEC – REFEKTÁR VLASTIVEDNÉHO MÚZEA

účinkujú: Františkánska schóla Bratislava – Ladislav Kačic – Jozef Šimonovič – Svorad Zavarský


Podujatie prezentuje literárny a hudobný odkaz kazateľa, organistu, hudobného skladateľa a františkánskeho kňaza P. Pavlína Juraja Bajana OFM (1721 Vrádište / Skalica – 1792 Skalica), ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenského baroka. Pôsobil aj vo Františkánskom kláštore v Hlohovci. Napísal 15 hudobných zborníkov (z toho jeden nezachovaný), medzi nimi sú rukopisy, ktoré obsahujú piesne so slovenskými textami. Výskum diela P. Bajana v 20. a 21. storočí významne obohatil súčasný hudobný historik Mg. art. Ladislav Kačic, PhD.

Súčasťou Bajanovho literárneho odkazu je aj jeho autobiografia na konci 4. zväzku jeho kázní (Devoti sermones quadragesimales), ktorú dokončil v Skalici v roku 1775. Napísal ju v latinčine, ktorá má charakter živého jazyka a odzkadľuje dobový uhorský jazykový úzus. Kritickú edíciu tejto autobiografie so slovenským prekladom pripravili pracovníci Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. a Mgr. Svorad Zavarský, PhD.: vyšla v roku 2016 v zborníku Slavica Slovaca, ročník 51, 2016 / 3-4, s. 1-93. Autobiografia je dôležitým pramenným materiálom nielen pre literárnovedný výskum, ale aj pre jazykovedu, históriu, etnológiu atď.

Podujatie pozostáva z nasledujúcich 3 navzájom sa striedajúcich a kombinovaných zložiek:

  1. koncertné uvedenie vybraných piesní so slovenskými textami z Bajanových hudobných zborníkov v interpretácii vokálnoinštrumentálneho súboru Františkánska schóla Bratislava
  2. odborný výklad / komentár hudobných a literárnovedných (resp. jazykovedných) kontextov Bajanovej autobiografie a Bajanovej tvorby v podaní editorov kritickej edície tejto autobiografie: Mgr. art. Ladislava Kačica, PhD. a Mgr. Svorada Zavarského, PhD. zo Slavistického ústavu J. Stanislava SAV
  3. umelecký prednes vybraných textov z Bajanovej autobiografie v interpretácii herca Mgr. art. Jozefa Šimonoviča.

FRANTIŠKÁNSKA SCHÓLA BRATISLAVA – súbor spevákov a inštrumentalistov – pôsobí vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Venuje sa interpretácii sakrálnej hudby rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. Formoval sa postupne, približne od roku 2007 ako prirodzené vyústenie spoločného snaženia niekoľkých mladých ľudí o interpretáciu liturgickej hudby v bratislavskom františkánskom kostole. Pozostáva zo zboru bratov františkánov, ktorí v nej spievajú väčšinou počas obdobia svojich teologických štúdií v Bratislave pod vedením organistky a zbormajsterky Sylvie Urdovej, a z profesionálnych hudobníkov. Aktuálne sú členmi zboru schóly bratia: Dávid Martin Fabuš, Efrém Tomáš Zemjánek, František Mária Kadlečík, Ján Krstiteľ de La Salle Jozef Hóly, Rufín Tomáš Halčin a Samuel Martin Takács. Vokálnymi sólistami schóly sú od počiatkov jej pôsobenia Hilda Gulyásová (soprán) a Tomáš Šelc (basbarytón). Inštrumentálnu sláčikovú zložku tvoria: Juraj Tomka – husle (od r. 2009), Júlia Urdová – viola (od r. 2006), Gregor Regeš – violončelo (od r. 2012), Lumír Machek – kontrabas (od r. 2013). Súbor hudobne sprevádzal liturgické slávenia v chrámoch na Slovensku, v Taliansku, Poľsku, Rakúsku a Nemecku a predstavil sa aj na viacerých koncertoch na Slovensku, v Nemecku, Maďarsku a Rakúsku. frantiskani.sk/schola