2. augusta 2013 | admin

Conventus Galgociensis

Conventus GalgociensisSvetlo sveta uzrela ďalšia kniha spojená so životom nášho mesta. Monografiu Františkánskeho kláštora v Hlohovci pod názvom Conventus Galgociensis zostavil Jozef Urminský a vydalo Vlastivedné múzeum v spolupráci s Františkánskym kláštorom v Hlohovci.

Z publikácie sa dozviete cenné informácie z dejín Rehole menších bratov Františkánov v Hlohovci. Iste vám po jej prečítaní vyvstane pred očami obraz, ktorí vám zhruba načrtne kto boli františkáni a čím prispeli v budovaní kresťanskej viery a kultúry v našom meste. Postavení na toto dejinné portfólio, z ktorého vyrastá naša františkánska tradícia sa však pozeráme dopredu a hľadáme, iste nie bez omylov, aktualizáciu františkánskej duchovnosti v priestore pluralitnej spoločnosti 21. storočia. Vzhľadom na to, že sme neboli nikdy založení ako mníšsky rád, ale skôr ako putujúce spoločenstvo evanjelizátorov, ako to pripomína oficiálny dokument poslednej generálnej kapituly františkánov, naše miesto nie je za múrmi kláštora, ale uprostred ľudí. „Vašim kláštorom je svet“, opakoval sv. František z Assisi viac krát svojim nasledovníkom. Načúvajúc ich radostiam, ale aj bolestiam sa snažíme čítať znamenia čias, aby sme adresne a aktuálne odpovedali na Božie podnety, ktoré ako veríme, sa prejavujú aj cez udalosti a okolnosti života. Františkánsky rád oplýva dnes ako aj v minulosti úžasnou pluraformitou. Medzi bratmi rehole sú dnes kardináli, biskupi, profesori na univerzitách, misionári v treťom svete, bratia pracujúci na poli sociálnom a kultúrnom, v bežnej pastorácii ako aj novej evanjelizácii starého kontinentu. Bl. Ján Pavol II. v roku 1982 františkánom odkázal: „Vy, ktorí ste bratmi ľudu, choďte do srdca más, choďte v ústrety mužom a ženám dnešnej doby.“ Oproti inštitucionálnej a úradníckej tvári Cirkvi, katolicita vyrazená na františkánskej minci ponúka dnes svetu obraz rodinnej spirituality spoločenstva. Aj dnes sa musíme pýtať po nových cestách ako priniesť, ponúknuť stretnutie s Bohom dospelej občianskej spoločnosti silne pluralitného typu. Je to výzva, je to zároveň aj dobrodružstvo s Bohom a človekom dneška. Na to nám sv. František ponúka overený recept. Nevytesňovať sa v akejsi integristickej kontrakultúre voči „zlému svetu“, ako to žiaľ z prostredia slovenského katolicizmu možno v istých prípadoch z bolesťou vnímať, ale pozerať na svet a ľudí pozitívne, pretože vyšiel z Božích rúk a pomôcť ľuďom objavovať to dobro, ktoré Stvoriteľ do každého zasial.

Knihu si môžete zakúpiť v sakristii kostola alebo vo vlastivednom múzeu.
Cena knihy je 7 eur.

Reportáž HcTv


AutorComments are closed.

Back to Top ↑